Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma

1974-től 2008-ig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, ill. főmunkatársa. Részt vett az Akadémiai nagyszótár, a Petőfi-szótár, az Új magyar tájszótár, a Jókai-szótár, valamint a Képes diákszótár készítésében, és vezetésével készült el 2007-ben az Értelmező szótár+. 1980-ban védte meg a Mondatszerkezetek Tamási Áron novelláiban című, mai szemmel nézve szövegtipológiai egyetemi doktori értekezését, ennek alapján ítélte meg számára az ELTE doktori tanácsa 1996-ban a PhD fokozatot. Kutatási területei: lexikográfiaelmélet, stilisztika, szövegtan, nyelvművelés, bilingvizmus. Stilisztikából műelemzési és stíluselméleti tanulmányai jelentek meg, egy részük az ELTE stíluskutató csoportjának OTKA-pályázatai (3) keretében. Nyelvművelésből konferenciaelőadásokat tartott a nyelvművelés elméleti hátterének megújításáról. Szövegtanból OTKA-kutatást vezetett a 1991-95-ben a Nyelvtudományi Intézetben szövegtípusok empirikus vizsgálata témában, számos szövegelméleti célú tanulmánya jelent meg tanulmánykötetekben és periodikákban, újabban a szöveg időszerkezetéről. Ötéves Prágai tartózkodása eredménye a csehországi magyarok bilingvizmusának vizsgálata, erről több tanulmánya jelent meg, egy az International Journal of the Sociology of Language című folyóiratban 2003-ban, valamint egy cseh nyelvű magyar grammatikája társszerzővel Prágában. 2005-2006-ban OTKA-támogatással elvégezte egy dunántúli járás földrajzi neveinek feldolgozását. Az utóbbi években tankönyvszövegek szövegértés-szempontú elemzésének kidolgozásával foglalkozik, az Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott, valamint Magyar Nyelvészeti Tanszékén is e témában vezet csoportos kutatást. Tagja a Nyelvtudományi Társaságnak, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak, az MTA Szótári Munkabizottságának, az Anyanyelvápolók Szövetségének és az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő stíluskutató csoportnak.